هاتل

صنايع الكترونيك هاتل
English / فارسی پروگرامر هاتل
مراکز فروش:
 • تهران:
  • جام جم الکترونیک: ۶۶۷۲۳۰۰۳
  • جهان کیت: ۶۶۷۵۱۷۱۸
  • چهره الکترونیک: ۶۶۷۰۸۰۶۹
  • کیهان الکترونیک: ۶۶۷۰۷۴۸۵
 • مشهد:
  • دفتر مرکزی: ۳۶۶۷۴۸۱۵
  • الکترونیک بعثت: ۳۲۲۵۶۹۷۰
  • فروشگاه پارت: ۳۲۲۳۱۵۲۵
  • صبا الکترونیک: ۳۲۲۳۱۷۳۳
  • صنعت الکترونیک: ۳۲۲۲۶۸۱۲
  • پژوهشگران الکترونیک و روباتیک: ۳۷۱۳۴۸۷۶
 • اهواز:
  • اهواز کیت: ۳۲۲۲۳۴۷۹
 • بیرجند:
  • دیجیتال الکترونیک: ۳۲۲۳۹۸۳۱
 • شیراز:
  • ایران آسا: ۳۲۳۳۲۰۱۰
 • کرمان:
  • ایران الکترونیک: ۳۲۲۳۳۰۱۰
 • کرمانشاه:
  • الکترونیک دلتا: ۳۸۲۳۳۲۴۴
 • گنبد کاووس:
  • کانون الکترونیک: ۳۳۲۲۶۴۶۸
 • یزد:
  • جهان تکنو الکترونیک: ۳۷۲۵۴۶۶۰